Beoordeeld met een 10

Artikel 1: Definities en bedrijfsgegevens 

1. B.V.W. Technische Groothandel B.V. : B.V.W. Technische Groothandel B.V. , gevestigd te Maria Hoop onder KvK nr. 88356000.

2. Klant: degene met wie BVW Technische Groothandel een overeenkomst is aangegaan, dan wel op verzoek een offerte of anderszins informatie heeft verstrekt. De Klant kan handelen in de hoedanigheid van natuurlijk persoon (de consument), dan wel in naam van een beroep of bedrijf (zakelijk). 

3. Partijen: B.V.W. Technische Groothandel B.V.  en de Klant tezamen. 

4. Acceptatie/aanvaarding: de in beginsel schriftelijke handeling zijdens de Klant, die ziet op het aanvaarden van de door B.V.W. Technische Groothandel B.V. gedane aanbod. B.V.W. Technische Groothandel B.V. mag (stilzwijgende) aanvaarding van een offerte daarentegen ook uit andere handelingen afleiden. 

5. Nabestellingen: een bestelling welke geplaatst is ná de voorgaande bestelling van de Klant, met het verzoek deze nabestelling mee te leveren met de oorspronkelijke voorgaande zending. De nabestelling betreft dus de aanvulling op de voorgaande door de Klant geplaatste bestelling.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens B.V.W. Technische groothandel.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. In afwijking van lid 2 kunnen wijzigingen van ondergeschikt belang te allen tijde worden doorgevoerd. 

4. Het is B.V.W. Technische Groothandel B.V. te allen tijde toegestaan deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

5. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging de overeenkomst te ontbinden. Indien de consument van dit ontbindingsrecht gebruik wenst te maken, dient hij de ontbinding én de uiteenzetting van de grond daartoe schriftelijk aan B.V.W. Technische Groothandel B.V. kenbaar te maken. De ontbinding moet worden ingeroepen binnen één kalendermaand nadat de wijziging is doorgevoerd, althans binnen één maand nadat B.V.W. Technische Groothandel B.V. het voornemen kenbaar heeft gemaakt de algemene voorwaarden ingrijpend te wijzigen. De consument zal van deze ontbinding een ontvangstbevestiging ontvangen, én de mededeling of het beroep op ontbinding al dan niet wordt gehonoreerd. 

6. B.V.W. Technische Groothandel B.V. sluit de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit, en wijst deze algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Een aanbod betreft elke aanbieding van B.V.W. Technische Groothandel B.V., inzake het leveren van de door de Klant gekozen goederen. Dit aanbod wordt in beginsel geformuleerd in een offerte. Deze algemene voorwaarden maken uitdrukkelijk onderdeel uit van ieder aanbod zijdens B.V.W. Technische Groothandel B.V. 

2. Aanbiedingen/offertes van B.V.W. Technische Groothandel B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

3. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

4. Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

5. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

6. B.V.W. Technische Groothandel B.V. kan niet worden gehouden aan het nakomen van aanbiedingen c.q. offertes die (schrijf)fouten bevatten. 

 

Artikel 4: Aanvaarding 

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, komt een overeenkomst tussen Partijen tot stand. 

2. Aanvaarding geschiedt in beginsel schriftelijk, dan wel mag B.V.W. Technische Groothandel B.V. de acceptatie van een aanbod ook uit andere handelingen afleiden, bijvoorbeeld het (aanvangen van het) uitvoeren van de overeenkomst of het doen van een (deel)betaling of (deel)levering.

3. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt B.V.W. Technische Groothandel B.V.  slechts, nadat de Klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd, welke bevestiging eveneens kan blijken uit het uitvoeren van de overeenkomst. 

4. B.V.W. Technische Groothandel B.V. behoudt zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

 

Artikel 5: Prijzen

1. Alle prijzen die B.V.W. Technische Groothandel B.V.  hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die B.V.W. T echnische Groothandel B.V.  hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen te allen tijde worden gewijzigd. 

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die B.V.W. Technische Groothandel B.V.  niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Artikel 6: Monsters en modellen 

Indien de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Artikel 7: Betalingen en betalingstermijn

1. De Klant ontvangt ná het plaatsen van de bestelling digitaal – middels e-mail – een factuur. De Klant stemt er middels deze algemene voorwaarden expliciet mee in dat de factuur slechts en alleen digitaal wordt toegestuurd.  

2. B.V.W. Technische Groothandel B.V.  mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. B.V.W. Technische Groothandel B.V. is het toegestaan haar werkzaamheden pas aan te vangen, totdat de aanbetaling zijdens de Klant is verricht.

3. De Klant dient betalingen binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat B.V.W. Technische Groothandel B.V.  de Klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. De enige uitzondering hierop is wanneer de Klant in de hoedanigheid van natuurlijk persoon handelt. In dat geval wordt de Klant een laatste termijn geboden van 14 dagen om alsnog de openstaande vordering te voldoen. 

5. B.V.W. Technische Groothandel B.V. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 8: Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is B.V.W. Technische Groothandel B.V.  gerechtigd de wettelijke rente voor niet-handelstransacties bij natuurlijke personen in rekening te brengen, dan wel de wettelijke rente voor handelstransacties bij zakelijke Klanten in rekening te brengen, vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan B.V.W. Technische Groothandel B.V.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag B.V.W. Technische Groothandel B.V.  zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van B.V.W. Technische Groothandel B.V.  op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door B.V.W. Technische Groothandel B.V. , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan B.V.W. Technische Groothandel B.V.  te betalen. 

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 

1. B.V.W. Technische Groothandel B.V.  blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van B.V.W. Technische Groothandel B.V. op grond van wat voor met B.V.W. Technische Groothandel B.V. gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan B.V.W. Technische Groothandel B.V.  zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

 

Artikel 10: Recht van reclame 

1. Voorzover het Eigendomsvoorbehoud om een of andere reden niet van toepassing zou zijn op de tussen B.V.W. Technische Groothandel B.V. en de Klant gesloten overeenkomst, komt B.V.W. Technische Groothandel B.V. in ieder geval te allen tijde een beroep op het recht van reclame toe.

2. Zodra de Klant in verzuim is, is B.V.W. Technische Groothandel B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

3. B.V.W. Technische Groothandel B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

4. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan B.V.W. Technische Groothandel B.V., tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

5. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de Klant.

 

Artikel 11: Herroepingsrecht voor consumenten en vergoeding retourkosten

1. Dit artikel is niet van toepassing op zakelijke Klanten, die handelen in naam van een beroep of bedrijf. Artikel 11 is slechts van toepassing op Klanten die handelen in de hoedanigheid van consument.

2. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden, met uitzondering van hetgeen in artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek is bepaald,  op voorwaarde dat het product niet is gebruikt, of het geen product betreft dat speciaal voor de Klant op maat is gemaakt of aangepast. 

3. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van zijn bestelling

4. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@bvwgroothandel.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van B.V.W. Technische Groothandel B.V., bvwgroothandel.nl, kan worden gedownload.

5. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan B.V.W. Technische Groothandel B.V. , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

6. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en bestelling (volledig dan wel gedeeltelijk)  tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument, met uitzondering van wanneer sprake is van een non-conform product. 

 

Artikel 12: Ruilen (zowel voor consumenten als bedrijven)

Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

het product wordt teruggebracht in de originele verpakking dan wel met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes

het product is nog niet gebruikt

Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen en bestel artikelen  kunnen niet worden geruild.

 

Artikel 13: Opschortingsrecht

Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 14: Retentierecht 

1. B.V.W. Technische Groothandel B.V.  kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant onder zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van B.V.W. Technische Groothandel B.V.  heeft voldaan, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Klant nog betalingen verschuldigd is aan B.V.W. Technische Groothandel B.V. 

3. B.V.W. Technische Groothandel B.V.  is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Artikel 15: Verrekening

Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van zijn recht om een schuld aan B.V.W. Technische Groothandel B.V.  te verrekenen met een vordering op B.V.W. Technische Groothandel B.V. 

 

Artikel 16: Levering, transportkosten en verpakking

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, en binnen een door B.V.W. Technische Groothandel B.V. te bepalen redelijk termijn. 

2. Levering vindt plaats bij B.V.W. Technische Groothandel B.V., tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op een door de Klant aangegeven adres. De levering zal worden verricht door een nader te bepalen postbedrijf. 

4. De door B.V.W. Technische Groothandel B.V.  opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De levertijd vangt aan nadat de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan B.V.W. Technische Groothandel B.V.  door B.V.W. Technische Groothandel B.V.  schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de Klant. 

5. B.V.W. Technische Groothandel B.V. is gerechtigd in fasen te leveren. 

6. B.V.W. Technische Groothandel B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige vertragingsschade welke ontstaat wegens overschrijding van de levertermijn door het postbedrijf.

7. Transportkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

8. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de Klant een verlate levering niet aan B.V.W. Technische Groothandel B.V.  kan tegenwerpen.

9. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de Klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de Klant wordt gebracht, dan wel wanneer de zaak is meegegaan aan het postbedrijf voor levering. 

10. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de Klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan B.V.W. Technische Groothandel B.V.  niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

11. Indien de Klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan B.V.W. Technische Groothandel B.V., bij gebreke waarvan B.V.W. Technische Groothandel B.V.  niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Artikel 17: Bewaring 

1. Indien de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

 

Artikel 18: Garantie

1. Op de door B.V.W. Technische Groothandel B.V. geleverde goederen zit in beginsel geen garantie, tenzij de fabrikant van de producten garantie verstrekt. In dat geval ziet de garantie op het product uitsluitend toe op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

 

Artikel 19: Vrijwaring

De Klant vrijwaart B.V.W. Technische Groothandel B.V.  tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door B.V.W. Technische Groothandel B.V.  geleverde producten en/of diensten. 

 

Artikel 20: Klachten

1. De Klant dient een door B.V.W. Technische Groothandel B.V.  geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant B.V.W. Technische Groothandel B.V.  daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3. Consumenten dienen B.V.W. Technische Groothandel B.V. met uitzondering op lid 2  uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat B.V.W. Technische Groothandel B.V.  in staat is hierop adequaat te reageren. 

5. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat B.V.W. Technische Groothandel B.V.  gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. Eveneens blijft de betalingsverplichting zijdens de Klant bestaan, ongeacht of hij is overgegaan tot het indienen van een klacht. 

 

Artikel 21: Ingebrekestelling

1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan B.V.W. Technische Groothandel B.V.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling B.V.W. Technische Groothandel B.V.  ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Artikel 22: Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

Als B.V.W. Technische Groothandel B.V.  een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan B.V.W. Technische Groothandel B.V.  verschuldigd zijn. 

 

Artikel 23: Aansprakelijkheid B.V.W. Technische Groothandel B.V. 

1. B.V.W. Technische Groothandel B.V.  is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien B.V.W. Technische Groothandel B.V.  aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. B.V.W. Technische Groothandel B.V.  is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien B.V.W. Technische Groothandel B.V.  aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 24: Vervaltermijn

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van B.V.W. Technische Groothandel B.V.  vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 25: Recht op ontbinding

1. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer B.V.W. Technische Groothandel B.V.  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door B.V.W. Technische Groothandel B.V.  niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat B.V.W. Technische Groothandel B.V.  in verzuim is. 

3. B.V.W. Technische Groothandel B.V.  heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien B.V.W. Technische Groothandel B.V.  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Artikel 26: Overgang van rechten

1. Rechten van de Klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van B.V.W. Technische Groothandel B.V. . 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 27: Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van B.V.W. Technische Groothandel B.V.  in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan haar  kan worden toegerekend in een van de wil van B.V.W. Technische Groothandel B.V.  onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van B.V.W. Technische Groothandel B.V.  kan worden verlangd. 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor B.V.W. Technische Groothandel B.V.  1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat B.V.W. Technische Groothandel B.V.  er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. B.V.W. Technische Groothandel B.V.  is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 28: Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

 

Artikel 29: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat B.V.W. Technische Groothandel B.V.  bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

Artikel 30: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar B.V.W. Technische Groothandel B.V.  is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 01 januari 2023 | Herzien per 4 augustus 2023

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het
Aan het laden...